Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa – jak je złożyć?

Pokrzywdzenie przestępstwem może przydarzyć się każdemu, jednak nie każdy pokrzywdzony decyduje się na to, aby podjąć stosowne działania w celu ukarania sprawcy.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa – czy składać?

Niejednokrotnie zdarza się, że pokrzywdzony nie ma pewności, czy krzywda, która została mu wyrządzona kwalifikuje się jako czyn zabroniony, czy warto ścigać osobę, która dopuściła się czynu, czy wreszcie jakie kroki należy podjąć, żeby ukarania sprawcy było możliwe do zrealizowania.

Bardzo często zdarza się też, że sprawca pozostaje anonimowy, zwłaszcza kiedy sprawa dotyczy działań w internecie, w związku z czym w przeświadczeniu osoby pokrzywdzonej złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa może mijać się z celem.

Tymczasem złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa daje realną możliwość pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej.

Jak mam złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa?

Istnieją dwa sposoby złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa:

Pisemnie – sporządzając pismo należy wskazać na czym polegało przestępstwo, kiedy zostało popełnione, a także gdzie miało miejsce.

Ustnie – udając się do najbliższego komisariatu Policji i składając ustne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Pracownik Policji lub Prokuratury przyjmie zgłoszenie i przesłuchuje osobę zawiadamiającą w charakterze świadka. Spisany zostanie protokół z okoliczności zdarzenia.

WAŻNE! Pamiętaj, że składając ustnie zawiadomienie lub pisemnie należy złożyć wniosek o ściganie sprawcy. Dotyczy to spraw o przestępstwa ścigane na wniosek (przestępstwo groźby karalnej, przestępstwo zgwałcenia). Wówczas postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu.

Pamiętaj, że im więcej wskazanych okoliczności stanu faktycznego, tym łatwiej dla organów podejmować dalsze czynności. Opis sposobu działania lub samego sprawcy również jest istotny.

Czy muszę przedstawiać dowody na możliwość popełnienia przestępstwa?

Jeżeli jesteśmy w posiadaniu jakichkolwiek dowodów potwierdzających okoliczności popełnienia czynu zabronionego, jak np. wydruk wiadomości e-mail, sms, zdjęcia, inne dokumenty, należy załączyć je do pisma. Ponadto, można również wskazać świadków (imię, nazwisko, adres), którzy składając zeznania potwierdzą zdarzenie lub przekażą ważne z punktu widzenia ścigania informacje.

Można również zawnioskować o przeprowadzenie przez organy ścigania takich dowodów, których sami nie możemy uzyskać, np. od operatora sieci komórkowej.

Pamiętaj, że nawet nie znając danych sprawcy możesz złożyć zawiadomienie, a w jego treści wnosić o podjęcie przez organy ścigania wszelkich niezbędnych działań potrzebnych do ustalenia tożsamości sprawcy.

Gdzie należy złożyć zawiadomienie?

Sporządzone zawiadomienie należy zaadresować do właściwej jednostki prokuratury lub policji w obrębie której zostało popełnione przestępstwo. Jeżeli okaże się, że jednostka policji lub prokuratury nie jest właściwa do rozpoznania sprawy – organ przekaże pismo do organu właściwego.

Co dalej po złożeniu zawiadomienia?

Osoba pokrzywdzona otrzyma listownie (w przypadku złożenia zawiadomienia w formie pisemnej) lub do ręki (w przypadku ustnego zawiadomienia) dokument potwierdzający złożenie stosownego zawiadomienia, opatrzony datą, miejscem przyjęcia zgłoszenia, organem, który przyjął zgłoszenie, sygnaturą sprawy, danymi pokrzywdzonego, a także opisem czynu.

Jako pokrzywdzeni masz prawo brać udział w postępowaniu przygotowawczym wszczętym na skutek naszego zawiadomienia.

Pamiętaj, że działać możesz nie tylko samodzielnie, ale również z pomocą fachowego pełnomocnika, który nie tylko dopilnuje formalności związanych ze złożeniem zawiadomienia, ale będzie czuwał nad dalszym jego losem.

Dobrowolne poddanie się karze – czy warto?

Dobrowolne poddanie się karze to jedna z form tzw. konsensualnego zakończenia sprawy karnej i w praktyce przybiera formę wniosku oskarżonego o skazanie bez przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Możliwość dobrowolnego poddania się karze cieszy się niesłabnącą popularnością w postępowaniach karnych, co wynika przede wszystkim z następujących okoliczności:

  • jest to sposób na szybkie zakończenie sprawy karnej;
  • nie ma potrzeby przeprowadzania rozprawy i postępowania dowodowego, które nieraz bywa czasochłonne;
  • istnieje możliwość ustalenia względnie niskiego wymiaru kary, który nie ulegnie zmianie po jego zatwierdzeniu przez sąd;
  • instytucja pozwala nieraz na uniknięcie ryzyka skazania na karę dużo wyższą, niż ustaloną w ramach dobrowolnego poddania się karze;
  • dobrowolne poddanie się karze pozwala na zaoszczędzenie czasu, przede wszystkim związanego z uczestniczeniem  w rozprawach, jak i wyeliminowanie stresu związanego z niepewnością co do ostatecznego zakończenia sprawy, analizą dowodów, przesłuchiwaniem świadków.

Dobrowolne poddanie się karze nie może jednakże opierać się wyłącznie na samych pozytywnych rozwiązaniach dla zainteresowanego. Negatywów tej instytucji jest co prawda mniej, niż jej aspektów pozytywnych, ale należy pamiętać, że dobrowolne poddanie się karze wiąże się z również z takimi okolicznościami, jak:

  • ustaleniem z góry wymiaru kary, co oznacza, że mamy do czynienia od razu z ukaraniem sprawcy, czyli przyjęciem, że dana osoba popełniła przestępstwo;
  • w praktyce dobrowolne poddanie się karze oznacza przyznanie się do winy, w większości spraw jest to warunek konieczny zakończenia postępowania w ten sposób;
  • świadomą rezygnacją z perspektywy uniewinnienia wyrokiem od zarzucanego mu czynu;
  • konsultowaniem wymiaru kary „na szybko” i nieraz bez głębszego zastanowienia, co może okazać się w wielu przypadkach mniej korzystne dla zainteresowanego, niż skazanie po przeprowadzeniu rozprawy.

Każdy przypadek jest indywidualny, dlatego warto przed podjęciem ostatecznej decyzji skonsultować z adwokatem wszelkie możliwe za i przeciw dobrowolnego poddania się karze. Nieraz decyzja podjęta w pośpiechu i bez głębszej, fachowej analizy może okazać się zgubna i wyrządzić więcej szkód, niż pożytku.

Nasza Kancelaria pomoże w podjęciu właściwej decyzji. Zapraszamy do kontaktu.

życzenia wielkanocne

Życzenia wielkanocne „z jajem”

życzenia wielkanocne

Z okazji Wielkanocy życzymy czytelnikom spokojnych, rodzinnych, pełnych radości i odpoczynku świąt oraz mokrego dyngusa!

A na blogu w ramach świątecznej rozrywki przytaczamy fragment orzeczenia autorstwa sędziego Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim Tomasza Ignaczaka, znanego z pisania poetyckich uzasadnień do wyroków karnych 🙂

„Oczywiście czytelnik tego uzasadnienia może zadać w tym miejscu pytanie, co miał Sąd Rejonowy w takiej patowej sytuacji zrobić? Zdaniem Sądu Okręgowego sytuacja wcale nie była „patowa”, choć niewątpliwie bardzo trudna ( trzymając się ten nomenklatury, był to już szach, ale jeszcze nie mat). Były co najmniej cztery rozwiązania tej sytuacji, z których co najmniej trzy musiały być znane Sądowi Rejonowemu, gdyż znajdują się w aktach sprawy. Dwa z nich zaproponował pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, trzecie zaproponował obrońca, czwarte nasunęło się Sądowi Okręgowemu samo (zwłaszcza w kontekście rozbrajającej szczerości i bezradności prokuratora, który na rozprawie wprost stwierdził, że „nie ma pomysłu na odtworzenie tego materiału)”.

Całość orzeczenia dostępna pod linkiem:

http://orzeczenia.piotrkow-tryb.so.gov.pl/content/$N/152515000002006_IV_Ka_000591_2014_Uz_2014-11-28_001