Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa – jak je złożyć?

Pokrzywdzenie przestępstwem może przydarzyć się każdemu, jednak nie każdy pokrzywdzony decyduje się na to, aby podjąć stosowne działania w celu ukarania sprawcy.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa – czy składać?

Niejednokrotnie zdarza się, że pokrzywdzony nie ma pewności, czy krzywda, która została mu wyrządzona kwalifikuje się jako czyn zabroniony, czy warto ścigać osobę, która dopuściła się czynu, czy wreszcie jakie kroki należy podjąć, żeby ukarania sprawcy było możliwe do zrealizowania.

Bardzo często zdarza się też, że sprawca pozostaje anonimowy, zwłaszcza kiedy sprawa dotyczy działań w internecie, w związku z czym w przeświadczeniu osoby pokrzywdzonej złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa może mijać się z celem.

Tymczasem złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa daje realną możliwość pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej.

Jak mam złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa?

Istnieją dwa sposoby złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa:

Pisemnie – sporządzając pismo należy wskazać na czym polegało przestępstwo, kiedy zostało popełnione, a także gdzie miało miejsce.

Ustnie – udając się do najbliższego komisariatu Policji i składając ustne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Pracownik Policji lub Prokuratury przyjmie zgłoszenie i przesłuchuje osobę zawiadamiającą w charakterze świadka. Spisany zostanie protokół z okoliczności zdarzenia.

WAŻNE! Pamiętaj, że składając ustnie zawiadomienie lub pisemnie należy złożyć wniosek o ściganie sprawcy. Dotyczy to spraw o przestępstwa ścigane na wniosek (przestępstwo groźby karalnej, przestępstwo zgwałcenia). Wówczas postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu.

Pamiętaj, że im więcej wskazanych okoliczności stanu faktycznego, tym łatwiej dla organów podejmować dalsze czynności. Opis sposobu działania lub samego sprawcy również jest istotny.

Czy muszę przedstawiać dowody na możliwość popełnienia przestępstwa?

Jeżeli jesteśmy w posiadaniu jakichkolwiek dowodów potwierdzających okoliczności popełnienia czynu zabronionego, jak np. wydruk wiadomości e-mail, sms, zdjęcia, inne dokumenty, należy załączyć je do pisma. Ponadto, można również wskazać świadków (imię, nazwisko, adres), którzy składając zeznania potwierdzą zdarzenie lub przekażą ważne z punktu widzenia ścigania informacje.

Można również zawnioskować o przeprowadzenie przez organy ścigania takich dowodów, których sami nie możemy uzyskać, np. od operatora sieci komórkowej.

Pamiętaj, że nawet nie znając danych sprawcy możesz złożyć zawiadomienie, a w jego treści wnosić o podjęcie przez organy ścigania wszelkich niezbędnych działań potrzebnych do ustalenia tożsamości sprawcy.

Gdzie należy złożyć zawiadomienie?

Sporządzone zawiadomienie należy zaadresować do właściwej jednostki prokuratury lub policji w obrębie której zostało popełnione przestępstwo. Jeżeli okaże się, że jednostka policji lub prokuratury nie jest właściwa do rozpoznania sprawy – organ przekaże pismo do organu właściwego.

Co dalej po złożeniu zawiadomienia?

Osoba pokrzywdzona otrzyma listownie (w przypadku złożenia zawiadomienia w formie pisemnej) lub do ręki (w przypadku ustnego zawiadomienia) dokument potwierdzający złożenie stosownego zawiadomienia, opatrzony datą, miejscem przyjęcia zgłoszenia, organem, który przyjął zgłoszenie, sygnaturą sprawy, danymi pokrzywdzonego, a także opisem czynu.

Jako pokrzywdzeni masz prawo brać udział w postępowaniu przygotowawczym wszczętym na skutek naszego zawiadomienia.

Pamiętaj, że działać możesz nie tylko samodzielnie, ale również z pomocą fachowego pełnomocnika, który nie tylko dopilnuje formalności związanych ze złożeniem zawiadomienia, ale będzie czuwał nad dalszym jego losem.