Opóźniony, bądź odwołany lot? Poznaj swoje prawa!

Niejednokrotnie zdarza się, że lot samolotem został odwołany lub opóźniony. Czy niedogodności z tym związane mogą zostać pasażerom zrekompensowane?

rozporządzenie nr 261/2004

Odpowiedź znajdziemy w Rozporządzeniu (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (dalej: „Rozporządzenie”), który w wypadkach opóźnienia, bądź odwołania samolotu przewiduje m.in. wypłatę odszkodowania.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0261&from=PL

zastosowanie

Rozporządzenie odnosi się do sytuacji pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego, np. odwołania lotu na trasie Berlin – Rzym, a także do pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się w kraju trzecim i lądujących na lotnisku w Państwie Członkowskim, z zastrzeżeniem, że lot taki obsługiwany jest przez przewoźnika wewnątrzwspólnotowego, czyli np. przez linie lotnicze LOT na trasie Toronto – Warszawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem, jeżeli lot został odwołany, pasażerom przysługują następujące prawa:

Prawo do zwrotu należności lub zmiany planu podróży, przy czym pasażerowi przysługuje wybór – w zależności od okoliczności danego przypadku – pomiędzy:

zwrotem kosztu biletu, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera lub lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie

zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, w najwcześniejszym możliwym terminie

zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc

 

Prawo do opieki, obejmujące m.in. posiłek i zakwaterowanie (zwłaszcza w sytuacji, gdy pasażer będzie zmuszony oczekiwać na kolejny lot dopiero następnego dnia), w tym transport pomiędzy lotniskiem, a miejscem zakwaterowania.

Prawo do odszkodowania od obsługującego przewoźnika lotniczego:

Wysokość odszkodowania

250 Euro 400 Euro

600 Euro

Rodzaj lotu

dla wszystkich lotów o długości do 1500 km

dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych, dłuższych niż 1 500 kilometrów

i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów

dla wszystkich innych lotów

Przykład trasy

Kraków – Budapeszt

Kraków – Barcelona

Berlin – Kair

 

 

Warszawa – Chicago

 

W jaki sposób obliczać odległości lotów?

Rozporządzenie przewiduje, że przy określaniu odległości, podstawą jest ostatni cel lotu pasażera.

Do obliczenia pomocne są kalkulatory odległości, które można znaleźć m.in. na stronie http://pl.thetimenow.com/distance-calculator.php .

Wpisując miasto wylotu i miasto przylotu kalkulator oblicza dystans w kilometrach, co pozwoli pasażerowi oszacować wysokość należnej rekompensaty.

Jak domagać się wypłaty odszkodowania i jak długo trwa procedura?

Pasażerowie mogą domagać się wypłaty odszkodowania poprzez formularz znajdujący się na stronie danego przewoźnika odpowiadającego za odwołanie lotu (np. na stronie linii lotniczych Air Iceland, będacych przewoźnikiem wspólnotowym: https://www.airicelandconnect.com/information/travel-guide/flight-disruptions ), bądź wysyłając do danego przewoźnika uzupełniony wzór unijnej skargi dostępnej na stronie europa.eu:

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/air/doc/complain_form/eu_complaint_form_pl.pdf

Po pomoc pasażerowie mogą zwrócić się również do Urzędu Lotnictwa Cywilnego: http://www.ulc.gov.pl/pl/

Pasażer nie ma obowiązku wypełniania formularza/wzoru w języku kraju, z którego pochodzi przewoźnik, niemniej uzupełnienie go w języku przewoźnika lub powszechnie używanym języku angielskim znacznie przyspiesza procedurę jego rozpatrzenia.

Odszkodowanie może zostać wypłacone w gotówce, przelewem, bądź w formie bonów podróżnych w zależności od wyboru pasażera.

Do kiedy można żądać odszkodowania?

W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy, który w uchwale z dnia 17 marca 2017 roku do sygn. akt III CZP 111/16 wskazał, że roszczenie o odszkodowanie przedawnia się w terminie rocznym na podstawie art. 778 KC.

Czy zawsze przysługuje odszkodowanie?

Należy pamiętać, że odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli pasażerowie:

  • zostali poinformowani o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu;
  • zostali poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu;
  • zostali poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

Co więcej, przewoźnik lotniczy nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, jeżeli może dowieść, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2012 rok do sygn. akt I OSK 555/11: „zwrot „nadzwyczajne okoliczności” (…) jest pojęciem nieostrym, zawierającym zwrot oceny (…).W przypadku, gdy przyczyna odwołania lotu ma względem przewoźnika lotniczego charakter zewnętrzny, tj. nie wynika ze sposobu jego funkcjonowania i w ramach możliwych do podjęcia przez niego racjonalnych działań nie może on jej usunąć, to wówczas uznać należy, że zachodzą warunki zwalniające przewoźnika lotniczego z obowiązku zapłaty odszkodowania.”  

Do nadzwyczajnych okoliczności powszechnie zalicza się np. gwałtowną zmianę pogody, ale już nie jest to np. pojawienie się problemów technicznych po stronie przewoźnika.

Co w przypadku opóźnienia samolotu?

Jeżeli natomiast lot został opóźniony, przy czym przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, by przewidywać, że lot będzie opóźniony w stosunku do planowego startu:

  • o dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1 500 kilometrów;
  • o trzy lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych, dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1 500 a 3500 kilometrów;
  • o cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów, niż powyższe,

pasażerom przysługują następujące prawa:

Prawo do opieki, podobnie jak w przypadku odwołania lotu (m.in. posiłek, zakwaterowanie);

Prawo o zwrotu pełnego kosztu biletu w terminie siedmiu dni, po cenie za jaką został kupiony, za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera, lecz tylko wówczas, gdy opóźnienie wynosi co najmniej pięć godzin.

***

Nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowania za opóźniony, bądź odwołany lot. W przypadku zainteresowania usługą prawną zapraszamy do kontaktu 🙂